School Calendar 2017 - 2018

มิถุนายน 2560

3 - 4 พบอาจารย์ประจำชั้น และชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9 ตักบาตรอาหารแห้ง

10 สอนเสริมวันเสาร์สัปดาห์แรก

10 - 12 การอบรมค่ายผู้นำนักเรียน

14 นักเรียนไปทัศนศึกษา

18 สอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

21 ซ้อมไหว้ครูและทำพาน (บ่าย)

22 พิธีไหว้ครู

28 ซ้อมใหญ่กีฬาคณะสีสัมพันธ์ (บ่าย)

29 การแข่งขันกีฬาคณะสี

30 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์

กรกฎาคม 2560

7 พิธีแห่เทียนพรรษา

24 - 31 สอบกลางภาค

สิงหาคม 2560

4 ตักบาตรอาหารแห้ง

11 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

24 วันวิชาการสาธิต ฯ ราชภัฏพระนคร "ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาการศึกษาชาติ"

กันยายน 2560

1 ตักบาตรอาหารแห้ง

8 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

18 - 22 สอบปลายภาค