ประกาศผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2 ม.3 และ ม.4

กรุณากรอก รหัสประจำตัวนักเรียน จำนวน 5 หลัก