การสอนปรับพื้นฐาน วิชา illustrator

ครั้งที่ 1 ฝึกการใช้เครื่องมือวาดภาพและเครื่องมือพื้นฐาน

>> แบบฝึกการใช้งานเครื่องมือในการวาดภาพเบื้องต้น

>> ตัวอย่างการวาดภาพ Duck

>> ตัวอย่างการวาดพื้นที่โดยรอบของ Duck

>> ชิ้นส่วนของภาพ Duck

ครั้งที่ 2 ฝึกการวาดภาพด้วยปากกาและจัดองค์ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ

>> การลอกลายดอกไม้

>> การลงสีดอกไม้

>> ภาพตัวอย่างสำหรับนำมาลอกลาย

>> แบบฝึกการลอกลายภาพและจัดองค์ประกอบให้สวยงาม (ภาพที่ปลา, ภาพฮิปโป, ภาพแมงกระพรุน, ภาพฉากหลัง)

ครั้งที่ 3 ฝึกการสร้างชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน การใช้ Brush และการใช้ Style

>> ภาพตัวอย่างการ์ดวันแม่ (ภาพที่ 1, ภาพที่ 2, ภาพที่ 3, ภาพที่ 4)

>> ภาพตัอย่างการสร้างนามบัตร (นามบัตรที่ 1, นามบัตรที่ 2, นามบัตรที่ 3)

>> ภาพตัวอย่างการสร้างกอบรูป (ภาพที่ 1, ภาพที ่2, ภาพที่ 3)

ครั้งที่ 4 ฝึกการสร้างชิ้่นงาน โปสเตอร์ ปกนิตยสาร (การใช้ตัวอักษร การตกแต่งด้วย Symbols)

>> ภาพตัวอย่างโปสเตอร์ (โปสเตอร์ที่ 1, โปสเตอร์ที่ 2, โปสเตอร์ที่ 3)

ครั้งที่ 5 ฝึกการสร้างชิ้่นงาน แผ่นพับ (การใช้ตัวอักษร การตกแต่งด้วย Symbols, Brush, Style)

>> ภาพตัวอย่างแผ่นพับ์ (ตัวอย่างแผ่นพับด้านหน้า, ตัวอย่างแผ่นพับด้านหลัง) (เอกสารทำแผ่นพับ) ภาพประกอบ