วิชา การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ชั้น ม.4

แผนการสอน

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

เอกสารการนำเสนอ (พาวเวอร์พอยน์)

>> บทที่ 1 และ บทที่ 2 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

>> บทที่ 3 แบบจำลองเครือข่าย

>> บทที่ 4 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น

>> บทที่ 5 พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ

>> บทที่ 6 การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซ

>> บทที่ 7 สื่อกลางในการส่งข้อมูล

>> บทที่ 8 เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต

>> บทที่ 9 เครือข่ายไร้สาย

>> บทที่ 10 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส

>> บทที่ 11 การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านสายครอส

แบบฝึกหัดท้ายบท

>> แบบฝึกหัดที่ 1 - 2 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

>> แบบฝึกหัดที่ 3 แบบจำลองเครือข่าย

>> แบบฝึกหัดที่ 4 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น

>> แบบฝึกหัดที่ 5 พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ

>> แบบฝึกหัดที่ 6 การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซ

>> แบบฝึกหัดที่ 7 สื่อกลางการส่งข้อมูลและมัลติพล็กซ์

>> แบบฝึกหัดที่ 8 เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย

>> แบบฝึกหัดที่ 9 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส

>> แบบฝึกหัดที่ 10 การออกแบบระบบเครือข่าย

ใบงาน

>> ใบงานที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

>> ใบงานที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย

>> ใบงานที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

>> ใบงานที่ 4 สื่อกลางส่งข้อมูล

>> ใบงานที่ 5 เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต