วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง

แผนการสอน

>> โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยีสารเทศขั้นสูง

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

เอกสารการนำเสนอ (พาวเวอร์พอยน์)

>> Chapter 1 Information Technology and Internet

>> Chapter 2 Internet Web and E-commerce

>> Chapter 3 Application Software

>> Chapter 4 System Software

>> Chapter 5 Hardware

>> Chapter 6 Input and Output

>> Chapter 7 Secondary Storage

>> Chapter 9 Premission Privacy and Ethics

>> Chapter 10 Information System

>> Chapter 11 Database

>> Chapter 12 System Analysis

แบบฝึกหัดประจำบทเรียน

>> แบบฝึกหัด บทที่ 1

>> แบบฝึกหัด บทที่ 2

>> แบบฝึกหัด บทที่ 3

>> แบบฝึกหัด บทที่ 4

>> แบบฝึกหัด บทที่ 5

>> แบบฝึกหัด บทที่ 6

>> แบบฝึกหัด บทที่ 7

>> แบบฝึกหัด บทที่ 9

>> แบบฝึกหัด บทที่ 10

>> แบบฝึกหัด บทที่ 11

>> แบบฝึกหัด บทที่ 12

ใบงาน (ใบงานละ 5 คะแนน)

>> ใบงานที่ 1

>> ใบงานที่ 2

>> ใบงานที่ 3

>> ใบงานที่ 4

>> ใบงานที่ 5

>> ใบงานที่ 6

>> ใบงานที่ 7

>> ใบงานที่ 8