วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.3

แผนการสอน

>> โครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

>> โปรแกรม Interactive C

สื่อการนำเสนอ (Powerpoint)

>> chapter 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

>> chapter 2-1 โครงสร้างภาษาซ

>> แบบเรียนออนไลน์แบบ Responsive Learning

>> แบบประเมินสื่อการสอนแบบ Responsive Learning

>> chapter 2-2 ฟังกชั่น printf และ scanf

>> chapter 3 ชนิดข้อมูลและตัวดำเนินการ

>> chapter 4 การเลือกทำตามเงื่อน

>> chapter 5 โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ

>> chapter 6 การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี

>> chapter 7 อาร์เรย์และสตริง

>> chapter 8 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

>> chapter 9 Robot Attacker

>> chapter 10 Robot Ranger

>> chapter 11 Robot Liner

ใบงาน (ใบละ 5 คะแนน)

>> ใบงานที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

>> ใบงานที่ 2 เรื่อง โครงสร้างภาษาซี

>> ใบงานที่ 3 เรื่อง ฟังก์ชั่น printf และ scanf

>> ใบงานที่ 4 เรื่อง ตัวดำเนินการ นิพจน์ ตัวแปรและชนิดตัวแปร

>> ใบงานที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชั่น if และ switch

>> ใบงานที่ 6 เรื่อง ฟังก์ชั่น for และ while

>> ใบงานที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมหุ่นยนตเบื้องต้น

>> ใบงานที่ 8 เรื่อง การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์หลบหลีกวัตถุ

แบบฝึกหัด (รวม 10 คะแนน)

>> แบบฝึกหัดที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

>> แบบฝึกหัดที่ 2-1 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น

>> แบบฝึกหัดที่ 2-2 การแสดงค่าและรับค่าข้อมูล

>> แบบฝึกหัดที่ 3 ประเภทข้อมูลและตัวดำเนินการ

>> แบบฝึกหัดที่ 4 การเลือกทำตามเงื่อนไข

>> แบบฝึกหัดที่ 5 โปรแกรมแบบทำซ้ำ

>> แบบฝึกหัดที่ 6 การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี

>> แบบฝึกหัดที่ 7 อาร์เรย์และสตริง