วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

แผนการสอน

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

ใบงาน

>> ใบงานที่ 1 หลักการทำโครงงานเบื้องต้น

>> ใบงานที่ 2 การเขียนเอกสารอ้างอิง

>> ใบงานที่ 3 การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

>> ใบงานที่ 4 หลักการนำเสนอโครงงาน

สื่อการนำเสนอ (powerpoint)

>> สื่อนำเสนอ เรื่อง หลักการทำโครงงานเบื้องต้น

>> สื่อนำเสนอ การเขียนเอกสารอ้างอิง

>> สื่อนำเสนอ การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

>> สื่อนำเสนอ หลักการนำเสนอโครงงาน

แบบฟอร์มการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

>> แบบฟอร์มขออนุมัติโครงงาน

>> แบบรายงานความก้าวหน้า

>> แบบการเขียน StoryBoard