วิชา การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แผนการสอน

>>โครงสร้างรายวิชา การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

สื่อการนำเสนอ (Powerpoint)

>> บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

>> บทที่ 2 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

>> บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

>> บทที่ 4 แบบจำลองเครือข่าย

>> บทที่ 5 อุปกรณ์เครือข่าย

      >> การเข้าหัวสายแลน

      >> วีดีโอการเข้าหัวสายแลน

>> บทที่ 6 เครือข่ายไร้สาย

>> บทที่ 10 การจัดการความปลอดภัย

>> บทที่ 11 การบริหารระบบเครือข่าย

>> บทที่ 12

>> บทที่ 13

แบบฝึกหัด

>> บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

>> บทที่ 2 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

>> บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

>> บทที่ 4 แบบจำลองเครือข่าย

>> บทที่ 5 อุปกรณ์เครือข่าย

>> บทที่ 6 เครือข่ายไร้สาย

>> บทที่ 10 การจัดการความปลอดภัย

>> บทที่ 11 การบริหารระบบเครือข่าย

>> บทที่ 13 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

>> บทที่ 15 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ใบงาน

>> ใบงานที่ 1 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

>> ใบงานที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย

>> ใบงานที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย