วิชา โปรแกรมตารางการคำนวณ

แผนการสอน

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

เอกสารประกอบการสอน

ครั้งที่ 1

>> บทที่ 1 แนะนำ Microsoft Excel 2010

>> ใบงานที่ 1 เรื่อง แนะนำ Microsoft Excel 2010

>> เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือ บทที่ 1

 

ครั้งที่ 2

>> บทที่ 2 เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล

>> ใบงานที่ 2 เรื่อง เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล

 

ครั้งที่ 3

>> บทที่ 3 การสร้าง Workbook และ Worksheet

>> ใบงานที่ 3 เรื่อง การสร้าง Workbook และ Worksheet

>> Excel ใบงานที่ 3